مقاله پژوهشی

1. دامنه اعمال قاعده «ضرورت » بر مقررات جهاد در فقه اسلامی

صفحه 7-36

سید مصطفی محقق داماد؛ نادر اخگری بناب


2. علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


3. نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط

صفحه 61-78

حجت الله فتحی


4. مسئولیت کیفری مطلق در جرایم یقه سفیدان

صفحه 61-90

محمد حسنی


5. مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن

صفحه 91-120

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری


6. فلسفه حقوق طبیعی گیاهی بشر

صفحه 121-150

محمد حسین طالبی


7. بررسی مقایسه ای وضعیت رویکرد حقوقی متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری در تحقّق قواعد فقهی نشر علم

صفحه 151-188

جعفر نظام الملکی؛ سید حسن شبیری زنجانی


8. حکم قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

صفحه 189-212

غلامرضا پیوندی؛ سید شهاب موسوی نژاد


9. سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


10. جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران

محمود کاظمی


11. دخالت دولت در قراردادهای خصوصی براساس نظریۀ تأثیر حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

صفحه 263-300

محسن آرین؛ سید علی محمد یثربی


12. اخلاق حسنه و ثبت اختراعات مربوط به سلول‌های بنیادی رویانی در فقه و نظام حقوقی ایران

صفحه 301-325

مهدی زاهدی؛ سهراب سلامت؛ شریف مرادی