مقاله پژوهشی

1. بررسی ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی

صفحه 7-25

محمد علی حاجی ده آبادی


2. تبیین "تصرفات در‌حکم غصب" از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

مهدی کیان مهر؛ رحیم سیاح


3. نقش زمان در توبه کیفری

امیر وطنی؛ عبد العلی توجهی؛ حسین رجایی


4. ابعاد فقهی و حقوقی آزادی عقیده

حسین جوان آراسته


5. دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا

مهدی شیدائیان؛ امیرحسین بحیرایی


6. نظارت غیرقضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران

یاسمن سعیدی؛ عبدالرضا جمال زاده؛ احمد باقری


7. غذا به مثابه حقی بنیادین یا کالای راهبردی ؟ (پارادایم های دوگانه در مسأله غذا)

محمود حکمت نیا؛ سید امیرحسین سجادزاده


8. طلاق قضایی در فقه اسلامی و حقوق ایران

صدیقه فقیه حبیبی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ علیرضا عسگری


9. قانونگذاری کیفری بر اساس فقه مالکیه در نظام های حقوقی معاصر مطالعه موردی: لیبی، موریتانی و نیجریه

روح الله اکرمی


10. مطالعه تطبیقی رویکرد تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

داوود نصیران؛ پوران شرفی


11. انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقه‌ای

جواد پیری؛ محمد باقر پارساپور؛ احمدرضا عظیم نسب راینی


12. مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه

جلیل قنواتی؛ عبدالرضا علیزاده؛ مجتبی زنگنه