تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر

دوره 3، شماره 10، آذر 1385، صفحه 33-62

جواد حبیبی‌تبار


حق بر فراموش‌شدن؛ از مفهوم‌شناسی تا چالش‌های فراروی آن

دوره 14، شماره 54، آذر 1396، صفحه 33-59

نبی اله غلامی؛ حسن علی موذن زادگان


نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

دوره 10، شماره 39، بهمن 1392، صفحه 35-61

ابراهیم عبدی‌پور؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی

دوره 7، شماره 25، تیر 1389، صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ روح‌الله اکرمی سراب


اجرای حدود در زمان غیبت

دوره 4، شماره 16، اردیبهشت 1387، صفحه 35-62

احمد حاجی‌ده‌آبادی


مصلحت در فقه امامیه

دوره 5، شماره 18، آذر 1387، صفحه 35-58

ابوالقاسم علیدوست


تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 35-56

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی


موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص

دوره 10، شماره 36، فروردین 1392، صفحه 37-64

محمدهادی صادقی


بررسی تطبیقی نظریه‌های موجه‌ساز حقوق بشر در غرب و اسلام

دوره 9، شماره 32، اردیبهشت 1391، صفحه 37-61

محمدحسین طالبی؛ علی طالبی


منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 9، شماره 34، آبان 1391، صفحه 37-70

عباسعلی کدخدایی؛ محمد جواهری طهرانی


نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در مادّه 740ق.م.»

دوره 9، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 37-59

محمد صالحی مازندرانی


صحت یا فساد عقد استصناع دیدگاه فقهای امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران

دوره 8، شماره 28، فروردین 1390، صفحه 37-71

محمدنقی نظرپور؛ مرتضی محمدی


نقش وقف در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی

دوره 6، شماره 22، آذر 1388، صفحه 37-64

محمدعلی حاجی‌ده آبادی


محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

دوره 6، شماره 23، بهمن 1388، صفحه 37-62

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی دادمرزی


بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام

دوره 12، شماره 45، تیر 1394، صفحه 37-66

مجید وزیری؛ جبار محمدی بلبان آباد


عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها

دوره 13، شماره 48، خرداد 1395، صفحه 37-71

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی

دوره 1، شماره 1، تیر 1383، صفحه 37-58

ناصر قربان نیا


تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری

دوره 3، شماره 12، آذر 1386، صفحه 37-62

ناصر قربان نیا


حق حبس زوجه برای استیفای مهر

دوره 4، شماره 14، آذر 1386، صفحه 37-64

فرج‌الله هدایت‌نیا


عقد فرزندخواندگی

دوره 5، شماره 19، دی 1387، صفحه 37-62

حسن عالمی طامه


ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

دوره 16، شماره 63، دی 1398، صفحه 37-67

محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابائی دهکردی


علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 37-60

یعقوب حسانی؛ احمد حاجی ده آبادی


مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان

دوره 11، شماره 42، آذر 1393، صفحه 39-63

فرج‌الله هدایت نیا


بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 39-70

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ عباس نوری