بررسی تطبیقی نظریه‌های موجه‌ساز حقوق بشر در غرب و اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی