دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، اردیبهشت 1391، صفحه 7-221 

مقاله پژوهشی

شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 7-35

محسن اسماعیلی؛ امید توکلی کیا