دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، آبان 1391، صفحه 7-218