تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی