ماهیت احکام امضایی (از رهگذر بررسی تطبیقی آرای مرحوم محقق اصفهانی و امام خمینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی