دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، مرداد 1391، صفحه 7-216 

مقاله پژوهشی

اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی

صفحه 7-35

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی