ارزیابی مجازات‌های اجتماعی مندرج در لایحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جایگزینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران ـ پردیس قم