اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی