قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه