پیشگیری کیفری از بزهدیدگی مکرر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس قم دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی پردیس قم دانشگاه تهران