درآمدی بر مبانی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و هرمنوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه