ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق