بررسی مفاهیم «شرط ایمان در شهادت» در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس قم

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی