انشای فعلی نکاح؛ جستاری در عدم مشروعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار و دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی قم