شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق