مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه