دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تیر 1389، صفحه 7-202