بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علی‌الحساب اوراق مشارکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید

2 کارشناس ارشد رشته حقوق اقتصادی