دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، فروردین 1389، صفحه 7-222