بررسی حقوقی فعالیت‌ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایة ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی