مسئولیت راننده بدون گواهینامه رانندگی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس بین‌المللی کیش