دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، آبان 1389، صفحه 7-195