قبض حکمی ثمن در بیع سلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی و پژوهشگر مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا