مفهوم‌شناسی اقلیت (ارائه الگویی روشمند برای تعریف و تشخیص اقلیت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران