محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه قم