موارد امکان جبران خسارت مازاد بر دیه و قصاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز