نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم «دین و تعهد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم