تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقود الاثر

نویسنده

مدرس حوزة علمیة قم و استاد مدعو دانشگاه قم، پردیس قم دانشگاه تهران