1. مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

دوره 17، شماره 64، بهار 1399، صفحه 205-226

علی محمدی جورکویه


2. امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه‌گیر(کرونا) در پرتو قاعده تحذیر

دوره 17، شماره 64، بهار 1399

حسین هوشمند فیروزآبادی


3. مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 95-114

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


4. مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


5. مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی


6. قاعدة احترام، تکلیف یا مسئولیت

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 7-25

احمد دیلمی


7. اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 103-128

اسماعیل نعمت اللهی


8. مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا؛ مسعود فیاضی