دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، خرداد 1398 
اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

صفحه 39-61

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

صفحه 91-116

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

صفحه 117-143

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


تبیین دامنه تأثیر قاعده احسان

محمد میرزایی؛ محمد هادی صادقی