دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، دی 1398 

مقاله پژوهشی

مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز

صفحه 7-35

حسن ره پیک؛ عبدالرافع عرب


مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

صفحه 95-114

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

صفحه 115-131

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه

صفحه 187-211

مصطفی انصاری نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی