دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، مهر 1398 
اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی

صفحه 91-120

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ اکبر طالبی چاهوکی


کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی

صفحه 123-151

علی سبحانی نیا؛ محمد مهدی کریمی نیا


تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول

صفحه 191-208

حمید مسجد سرائی؛ سهیل ذوالفقاری؛ سعید شیخ