تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمه‌ای در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

مسئولیت ضمیمه‌ای یکی از اقسام تعهدات است که در آن مسئولین متعدّدی بدون وجود مصلحت ‏مشترک و رابطه نمایندگی با یکدیگر، در برابر دائن متعهد شده و ذمه هر‌یک از آنان به ذمه دیگری ‏ضمیمه می‌شود. از این قسم مسئولیت در قوانین موضوعه نامی به میان نیامده‌است ولی مصادیقی از آن را ‏در قوانین مختلف می‌توان یافت. این امر سبب شده تا در سایه اشتراک این مسئولیت با مسئولیت تضامنی ‏از جنبه وحدت موضوع دین، مسئولیت ضمیمه‌ای را صرفاً شاخه‌ای از مسئولیت تضامنی دانسته و تفکیک ‏آنها را از هم غیر‌موجه بدانند. در این مقاله با تحلیل مسئولیت‌های مزبور، وجوه اشتراک و افتراق آنها ‏بیان و تمایز این دو مسئولیت از یکدیگر کشف گردید. همچنین در راستای شناسایی مبنای مسئولیت ‏ضمیمه‌ای و با توجه به تأثیرات اجنماعی آن، این امر را در دو قِسم مبنای اجتماعی و حقوقی بررسی ‏نموده و با توجه به عدم وجود نصی در خصوص این مسئولیت، چند مصداق مهم و اختلافی را تبیین ‏نمودیم تا به مبنایی روشن دست یابیم.‏

کلیدواژه‌ها