کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم

2 سطح چهار حوزه علمیه قم و استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت‌نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه‌ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت‌نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی‌های ضمانت‌نامه بانکی در مقررات متحد‌الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت‌نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می‌باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت‌نامه جزء غرماء محسوب نمی‌شود. تطبیق ضمانت‌نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه‌حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت‌نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می‌باشد. کارمزد بانک در ضمانت‌نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی‌باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.

کلیدواژه‌ها