تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می‌شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون‌عنه بستگی دارد. ویژگی‌های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می‌سازد و ماهیتی ویژه به آن می‌بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال‌ذمه‌ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی‌شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می‌شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می‌شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی‌های آن بررسی می-گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات