اقلیت ها در جستجوی نظام‌خاص حقوق‌بشر؛ مطالعه موردی:شیعیان عربستان‌سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوق‌دانان معتقدند که اقلیت ‌ها علاوه بر بهره‌ مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به‌منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل اکثریت حاکم، میباشند . پژوهش حاضر بدنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه‌ های موجود بین المللی و علی ‌رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان میباشند. یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده، که این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.نتیجه حاصل بیانگر این است که شیعیان عربستان به عنوان یک گروه خاص مشمول عنوان اقلیت مذهبی بوده که هویت و حقوق خاص ایشان،لزوما بایست توسط دولت سعودی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات