اقلیت‌ها در جستجوی نظام‌ خاص حقوق‌بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان‌سعودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر ، در خصوص نظام خاص حقوق بشر ، شیعیان عربستان می‌باشد . حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت‌ ها علاوه بر بهره‌ مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به‌ منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب‌ پذیری آن‌ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند . پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه‌ های موجود بین المللی و علی‌ رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند . یکی از اساسی‌ ترین و بنیادی‌ ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده ، که این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات