دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

پیامد های حقوقی جرم انگاری فراگیر در نظام قضایی ایران

صفحه 7-34

نوراله قدرتی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد علی حاجی ده آبادی