دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، دی 1402 
چالش های حمایت از اختراع سامانه هوش مصنوعی

صفحه 51-70

عبدالرضا علیزاده؛ مهسا تدین سعدی؛ کاظم فولادی قلعه


امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی

صفحه 147-172

محمد مهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی دادمرزی؛ علی جوادیه