نقدی بر مواد (137) و (53)قانون مالیات‌ها و برابر سنجی آن با وجوب پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تحصیل کرده دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

3 PhD in Private Law, Scientific Member of Payame Noor, Tehran, Iran

چکیده

عبارت «کفیل» و «کفالت» از جمله واژه‌هایی است، که در رشته‌های مختلف حقوق، کاربرد واحکام مختلفی دارد. در حقوق مدنی، کفیل، مکلف به احضار مکفول عنه است. در حقوق اداری؛ کفیل ، مدیریت وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب وزیر یا رئیس به عهده می گیرد.. در مقررات رفاهی؛ کفیل عهده‌دار نگهداری، سرپرستی و یا پرداخت هزینه زندگی دیگری است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته؛ موادی از قانون مالیات‌های مستقیم که تعبیر«تحت تکفل» به کار رفته، مورد مطالعه قرار گرفته است. تعبیر مذکور ضمن اینکه مبهم بوده، از ابعاد دیگر نیز محل بررسی است. در تبصره (1) ماده (53)ق.م.م اینکه چه کسی می تواند «تحت تکفل» قرار گیرد، مشخص نیست. در ماده 137 نیز برای کفالت معیار و ضابطه مشخص نشده و معلوم نیست در چه صورتی یک شخص «تحت تکفل» دیگری قرار می ‌گیرد. در این ماده اولویت انفاق بر اقارب عمودی نیز مورد توجه قرار نگرفته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. احمد فراج، حسین؛ أحکام الأسره فی‌الإسلام (الطلاق و حقوق‌الاولاد و نفقه‌الأقارب)؛ اسکندریه: دارالجامعة الجدیدة للنشر، 1998م.
 2. استوار سنگری، کورش؛ حقوق تأمین اجتماعی؛ تهران: میزان، 1387.
 3. اکبرینه، پروین؛ «نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلیس»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (حقوق خصوصی)؛ تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، 1372.
 4. امامی، حسن؛ حقوق مدنی؛ ج۴ و ۵، تهران: انتشارات اسلامی، 1376.
 5. بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی؛ تهران: نگاه بیّنه، 1389.
 6. پهلوانی، فریبا؛ بررسی نفقه همسر در حقوق ایران و انگلیس؛ تهران: ندای کارآفرین، 1400.
 7. جعفرزاده، سیامک و حمید علیزاده؛ «بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان»، نشریه فقه و حقوق خانواده؛ ش73، پاییز و زمستان 1399، ص267ـ288.
 8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ وسیط در ترمینولوژی؛ تهران: گنج دانش، 1389.
 9. حجازی، علی؛ أحکام نفقة‌الأقارب؛ قم: بقیةالله، 1434ق.
 10. حرّ عاملی، محمدبن‌حسن؛ وسائل‌الشیعة؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
 11. حلّی (علامه حلّی)، حسن‌بن‌یوسف؛ تذکرةالفقهاء؛ ج۳، قم: مؤسسه نشر الإسلامی، 1413ق.
 12. خمینی، سیدروح‌الله؛ رساله نجاةالعباد؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، 1422ق.
 13. دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن؛ ترجمه احمد آرام؛ ج۱، تهران: اقبال سوم، 1343.
 14. دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه؛ تهران: دانشگاه تهران، 1372.
 15. دیانی، عبدالرسول؛ حقوق خانواده؛ تهران: میزان، 1387.
 16. طباطبایی مجاهد، سیدمحمد؛ کتاب المناهل؛ ج1، تهران: کتابخانه مدرسه فقاهت، [بی‌تا].
 17. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری؛ تهران: سمت، 1397.
 18. عادل، مرتضی؛ «توافق بر خسارت در قراردادها»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ ش53، تابستان،1380، ص77ـ112.
 19. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد؛ الروضةالبهیة فی شرح ‌اللمعةالدمشقیة؛ بیروت: دارالعالم الإسلامی، 1365.
 20. عباسی، محمدرضا؛ «نقدی بر رویّه دیوان عدالت اداری نسبت به مالیات بر اجاره املاک و پیشنهاد منبع مالیاتی نوین» (اولین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی)، روانشناسی و مشاوره؛ مندرج در: https://civilica.com/doc/106700، 1399.
 21. عباسی، محمدرضا؛ «نقدی بر نظریه شورای عالی مالیاتی نسبت به مفهوم مشارکت مدنی و عدم معافیت مالیاتی مشاغل حرفه‌ای»، فصلنامه حقوق اداری؛ ش24، پاییز 1399، ص۱۱۵ـ۱۲۵.
 22. عباسی، محمدرضا؛ مجموعه مقالات در نقد مقررات مالیاتی؛ تهران: امجد، 1400.
 23. مقدسی، عبدالغنی‌بن‌عبدالواحد؛ عمدةالأحکام من کلام خیرالأنام؛ دمشق: دارالمأمون للتراث، 1988م.
 24. عرب‌باغی، حسین؛ المسائل‌النجفیة فی أحکام‌الخمس؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
 25. عشق‌پور، منصور و محمدرضا عباسی؛ «رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مالیاتی هزینه خدمت رفاهی»، پژوهشنامه مالیاتی؛ ش52، 1400، ص۷ـ24.
 26. عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ چ۱۰، تهران: انتشارات عمید، 1377.
 27. فیروزی، گلناز؛ پگاه حوزه؛ ج۱۰۰، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1376.
 28. فیومی مقری، احمد‌بن‌محمد؛ المصباح‌المنیر؛ ج1، بیروت: مکتبة العصریه، 1418ق.
 29. کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ ج۲، تهران: گنج دانش، 1390.
 30. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب؛ اصول کافی؛ قم: موعود اسلام، 1390.
 31. مظهری، محمد، مرتضی قاسم‌آبادی و علیرضا ناصری؛ «جایگاه معاون اول به‌عنوان کفیل رئیس‌جمهور و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده وی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق اداری؛ ش۱۵، تابستان 1397، ص27ـ53.
 32. مکارم شیرازی، ناصر؛ کتاب النکاح؛ ج7، قم: مدرسه امام علی‌بن‌ابی‌طالب†، 1424ق.