نقدی بر مواد (137) و (53)قانون مالیات‌ها و برابر سنجی آن با وجوب پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تحصیل کرده دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

3 PhD in Private Law, Scientific Member of Payame Noor, Tehran, Iran

چکیده

عبارت «کفیل» و «کفالت» از جمله واژه‌هایی است، که در رشته‌های مختلف حقوق، کاربرد واحکام مختلفی دارد. در حقوق مدنی، کفیل، مکلف به احضار مکفول عنه است. در حقوق اداری؛ کفیل ، مدیریت وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب وزیر یا رئیس به عهده می گیرد.. در مقررات رفاهی؛ کفیل عهده‌دار نگهداری، سرپرستی و یا پرداخت هزینه زندگی دیگری است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته؛ موادی از قانون مالیات‌های مستقیم که تعبیر«تحت تکفل» به کار رفته، مورد مطالعه قرار گرفته است. تعبیر مذکور ضمن اینکه مبهم بوده، از ابعاد دیگر نیز محل بررسی است. در تبصره (1) ماده (53)ق.م.م اینکه چه کسی می تواند «تحت تکفل» قرار گیرد، مشخص نیست. در ماده 137 نیز برای کفالت معیار و ضابطه مشخص نشده و معلوم نیست در چه صورتی یک شخص «تحت تکفل» دیگری قرار می ‌گیرد. در این ماده اولویت انفاق بر اقارب عمودی نیز مورد توجه قرار نگرفته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات