نقش قیاس منطق صوری در استدلال‌ قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی/ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری/ تهران/ ایران

چکیده

آخرین مرحله از فرایند رسیدگی قضایی، تشکیل استدلالی از جنس قیاس منطق صوری مشتمل بر مقدمات و نتیجه است. در این فرایند، قیاس از نگاه علم منطق عبارت است از قولی مرکب از قضایا که اگر قطعی و مسلم فرض گردند، ذاتا قضیه ای دیگر از آن پدیدی می آید. اما نکته آنکه بکارگیری این نوع از استدلال به عنوان اصلی-ترین روش‌ استدلالی در فرایند صدور احکام قضایی ، همواره نقدهای فراوانی را به دنبال داشته است که ازجمله آن‌ها، امتناع تحقق وصف قطعیت مقدمات و به‌تبع آن، عدم صدور نتیجه‌ای غیر‌قابل تخلف از آن‌ها به دلیل دخالت عوامل انسانی ممزوج با عواطف و احساسات و همچنین، عدم امکان کشف حقایق یقینی پرونده است که با ویژگی‌های شناخته‌شده‌ی این نوع از استدلال (از جمله قطعیت صدور نتیجه) در تعارض می‌نماید. در پاسخ به‌طورکلی باید چنین گفت که اولاً، آنچه از مقدمات یقینی برای تشکیل یک استدلال برهانی در علم حقوق مورد انتظار است، همان علم حصولی است که برای اقناع نفس قاضی در قوانین مدون مورد پذیرش قرار دارد؛ نه یقین و قطع منطقی یا فلسفی. ثانیاً، قیاس منطق صوری در مبادی چهارده گانة خود، به دو عنوان کاربردی برهان و جدل قابل‌تقسیم است که در برهان، مادة «حدسیات» را که از یقینیات بوده و در ساخت صغرا به کار خواهد آمد، به‌عنوان مبدأ علم قاضی؛ و در جدل نیز، مواد «مشهورات و مسلمات» را با شرایط خاص و قابل‌توجهی، به‌عنوان مبنای علم دادرس معرفی می‌نماید که موجبات رفع ایرادات مزبور را به طرق مذکور در این نوشتار فراهم می‌دارد

کلیدواژه‌ها


 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مسائل منطق حقوق و منطق موازنه؛ تهران: گنج دانش، 1384.
 2. حبیبی، حسن؛ منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی؛ تهران: نشر اطلاعات، 1373.
 3. حسینی، سیدعلی؛ ترجمه و تبیین منطق مظفر؛ قم: واریان، 1381.
 4. خوانساری، محمد؛ فرهنگ اصطلاحات منطقی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، 1376.
 5. خوانساری، محمد؛ منطق صوری؛ تهران: آگاه، 1375.
 6. داداشی نیاکی، محمدرضا و زهرا فیض؛ «ماهیت علم قاضی»، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی؛ ش۱۴، بهار و تابستان 1395، ص93ـ96.
 7. سلطانی رنانی، محمد؛ «بررسی نظریه‌های صدق و کذب در حوزه زبان‌شناسی بر محور آیه نخست سوره منافقون»، دوفصلنامه پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن؛ ش13، بهار و تابستان 1397، ص189ـ191.
 8. شریف، محمدمهدی و حمید آرایی؛ «پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتو تفسیرهای متعارض»، دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی؛ ش107، شهریور 1396، ص11ـ15.
 9. شریف، محمدمهدی؛ «صورت‌گرایی در استدلال قضایی»، مطالعات حقوق خصوصی؛ ش2، تیر 1386، ص22ـ25.
 10. صادق‌منش، جعفر و علی فرخی‌نیا؛ «مبنا، روش و جایگاه استدلال قضایی»، مجله حقوقی دادگستری؛ ش79، مهر 1391، ص232ـ234.
 11. عظیمی، مهدی؛ «مواضع جدلی در منطق ابن‌سینا»، دوفصلنامه منطق‌پژوهی؛ ش2، پاییز و زمستان 1392، ص110ـ115.
 12. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق (منطق حقوق)؛ ج۳، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.
 13. محمدی، محمدرضا؛ «نقدی بر شیوه استدلال دادگاه‌ها در آرای حقوقی»، فصلنامه رأی؛ ش6، پاییز 1393، ص25ـ26.
 14. مظفر، محمدرضا؛ المنطق؛ ج۱، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1365.
 15. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود؛ «علم قاضی»، فصلنامه فقه اهل‌بیت؛ ش8، زمستان 1375، ص15ـ20.