دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، پاییز 1398 
4. اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی

صفحه 91-120

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ اکبر طالبی چاهوکی


5. کاوشی فقهی در ضمانت نامه بانکی

صفحه 121-140

علی سبحانی نیا؛ محمد مهدی کریمی نیا


7. جایگاه دستورگرایی جوهری در اندیشه حقوق اساسی و اسلامی شهید بهشتی (ره)

صفحه 161-190

علی مشهدی؛ آیت اله جلیلی مراد؛ علیرضا دبیرنیا


8. تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول

صفحه 191-220

حمید مسجد سرائی؛ سهیل ذوالفقاری؛ سعید شیخ