دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، بهار 1398 
2. اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

صفحه 41-63

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


4. تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

صفحه 97-122

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


5. تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

صفحه 123-160

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


7. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی و تعزیری

صفحه 167-190

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری