دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 11-195 
1. مذاق شریعت

صفحه 11-28

محمود حکمت‌نیا


5. تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 123-140

محمد‌جعفر حبیب‌زاده؛ سید ‌درید موسوی مجاب