افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.