دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 11-181 
7. به سوی فقه آسان و روزآمد

صفحه 153-181

علیرضا اسماعیل‌آبادی