دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 9-190 
7. تروریسم؛ خطر و قانونگذاری

صفحه 165-190

مهدی مقیمی؛ مجید قورچی‌بیگی